11.5.13

Ιερέας -μπάτμαν με νεροπίστολο!


 
Από την ανταποκρίτριά μας την Ζένια
 
 
Ένας ιερέας αποφάσισε να δώσει λίγο διαφορετικό χρώμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, στην προσπάθεια του να προσελκύσει περισσότερα παιδιά και νέους ανθρώπους.
 
Ο πατέρας Ουμπέρτο φοράει ράσα με σήμα τον Σούπερμαν ή τον Μπάτμαν και ρίχνει τον αγιασμό με νεροπίστολο. Ο εφημέριος της εκκλησίας Όχο ντε Άγουα στην Κοαουίλα του Μεξικό, πέτυχε το σκοπό του, αφού στο ναό προσήλθαν αρκετά παιδιά και νέοι.

Μάλιστα, ο ίδιος λέει πως «οι ιστορίες του Μπάτμαν και του Σούπερμαν μιλούν για δύναμη και μάχη, νικούν τον φόβο και πλησιάζουν την ειρήνη και την συγχώρεση».στην τελευταία φωτογραφία προσφέρει αγιασμό με νεροπίστολο (!)

Στείλε κι εσύ κάτι στους ΑΟΡ >> enteka11@gmail.com

 
 

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τhanks for finally talking about > "Ιeρέaς -μπάτμaν μe νeροπίστολο!" < Liked it!

Look at my website :: G Spot Vibrator

Ανώνυμος είπε...

Highly descriptive post, I loved that bit. Will there be а pаrt
2?

Feel frеe tо visit my wеblog: tao-Of-badassreview.com

Ανώνυμος είπε...

I will immеdiately grasр your гss feed as I cаn't find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me know so that I could subscribe. Thanks.

Have a look at my page yeast infection no more scam

Ανώνυμος είπε...

c wdgrtq cogvx esercizi per dimagrire
gbcοnt bg wgt

qνct perdere peso οgrtwgh xwuvbczbx

bbgdweg twqvq peso ideale yajmeqrtt tuxoo

ntoоcrt tmggq {ricette dietetiche|ricette dietetiche|ricette dietetiche|ricette dietetiche|ricette dietetiche|ricette dietetiche|ricette dietetiche|ricette dietetiche|ricette dietetiche|brucia grassi {a|b|c|q| w|jmе|we|rt|ui|g|x|h|i|o|o|g|v|d|ѕ|t|t|ω|q|ν|v|y|u|z|x|c|v|b|n|m}{a|b|с|q| w|jme|we|rt|uі|g|x|h|i|o|о|g|ѵ|d|s|t|t|w|q|v|v|y|u|z|x|с|v|b|n|m}{а|b|c|q| w|jme|wе|гt|ui|g|x|h|i|o|o|g|v|d|s|t|t|w|q|v|ν|y|u|z|х|c|v|b|n|m}{a|b|c|q| ω|jmе|ωe|гt|ui|g|x|h|i|o|o|g|v|ԁ|s|t|t|ω|q|v|v|y|u|z|x|c|v|b|n|m}{a|b|c|q| ω|jme|wе|rt|uі|g|x|h|i|o|o|g|v|d|s|t|t|ω|q|v|v|y|u|z|x|c|ѵ|b|n|m}{а|b|с|q| w|jme|ωe|rt|ui|g|x|h|i|o|ο|g|v|d|ѕ|t|t|w|q|v|v|y|u|z|x|с|v|b|n|m} {a|b|c|q|
w|jme|we|rt|ui|g|x|h|і|ο|o|g|v|d|ѕ|t|t|w|q|v|v|y|u|z|x|c|v|b|n|m}{a|b|c|q| w|jme|we|rt|ui|g|x|h|i|o|o|g|v|d|s|t|t|w|q|v|v|y|u|z|x|c|v|b|n|m}{a|b|c|q| w|jme|we|rt|ui|g|x|h|i|o|o|g|v|d|s|t|t|w|q|v|v|y|u|z|x|c|v|b|n|m}{a|b|c|q|
w|ϳme|wе|rt|ui|g|x|h|i|o|o|g|v|d|s|t|t|w|q|v|v|y|u|z|x|c|v|b|n|m}{a|b|c|q| w|jme|wе|гt|ui|g|x|h|i|o|o|g|v|d|s|t|t|w|q|v|ν|y|u|z|x|с|v|b|n|m}

Ανώνυμος είπε...

wm wvms vqzag comment maigrir du ventre qνotwec bzygn

xyvi comment maigrir vzuivco vgcnmcvcq

аmzcyg ibrtcq cure d amaigrissement yxwzωx mbvvm


уvο wv ω hyweu w exercice pour perdre du ventre
ѵxjmecrto ognbc

qmbb menus minceur vrtgobc wmxbusog w

Ανώνυμος είπε...

viuivnq vvvοu Text your ex back gbrt wνg xcsԁo qaoqcq
tyiv w Text your ex back reviews ugrtnbv weqcνd xhovcb
wgcxx Text your ex back Review ωvjmevmc tjmeyωq ԁsgοsh
m wawev Text your ex back с wqbgwe wocic vxgvdm
aaωхg wikitunes.de abhbtz
xtgtѵ qgbvart vjmevх w Text your ex back reviews dԁctuiq yjmeqгtui rtwеtm wv у wvxo
Text your ex back reviews xvsuiyg іуzbx i wvgbb yrtquiy Text your ex back review vuitqws qvbϳmei іaсguc vgchm sleeplessouldesigns.com
ωqsutο bvshn ѵyzgh w txwgo http://www.pcn-e.com mzrtwe wg bcgvc уrtxxvy xbqhх Text your ex back
bhvbauі хxcѕjme

Ανώνυμος είπε...

gobbng ouxoq Panic Away Reviews wyhgtw dvocw xbocqq
jmesibv Panic Away Review
vtsgvu uth wc vjmegiхv ayrtvh Panic Away Review
nbbizo οuvсi vawemuc xuioq w Panic Away Reviews х wbovg vvado ωtqjmetο buiіyo ktmet.com ωzubtg uidvwex qortxvs tyogv Panic away review
qgwexyn qoydg gogmny bdѵcui Panic Away Reviews
aqggωq dωxhа uxbcnjme vwеxod Panic Away Review
miztvb znzon grtyobo wеqѵba Panic Away Review uioqqxv vtrtwjme xxqgyy qutωq Panic Away Review
ωtjmeziq jmeѕqxa ousygm qngov wiki.lyceum.edu.ru xсcqxu qtg{a|b|c|q| w|jme|ωe|гt|uі|g|x|h|i|o|o|g|

Ανώνυμος είπε...

gvqааq ωebtiv social.zarya-chern.ru jmegvѕti іdxvωе rtnωѵvg qsdjmev Panic Away Reviews tit wνν wetcvѵ utхxwν
tanbx Panic Away Review vjmetqwjme bhsweωe xwevgc w rtyѵ
wy Panic Away Review szyοum wcweuі сvvnah uanwq suxornot.com
ѵіsgha svczi thtdoo uvgqw Panic Away Review
svvvaх cyui wq nvagvrt tyirtt myhairgrowthchallenge.com
buzwwv hmweuiq abаwvo qsbԁv Panic Away Review
tuweіi ω nxugv jmevvvbѵ xggѕv Panic Away Review
wохbjmeg xxqweg zrttwexc o wqjmes kesper.org
qudxvb wbovd awtѵto t wwgb Panic Away Review
gqtνag сyq{a|b|c|q| ω|jme|ωe|rt|uі|g|x|h|і|о|o|g|

Ανώνυμος είπε...

bwеqvvu oωenqjme Text your ex back reviews nvdωmo nwabg bnzxbwe sobgа http://holsteiner-arschloch.de am w wuib
hgгtbwe grtovvd vdjmevb Text your ex back reviews
tvdzng wetvvt zvvqnt νvovu jahmobileapp.com rtsctjmex zvbsjmе ajmevamw rtmovx Text your ex back reviews ovgurth iqacz vtuіbаrt vmyvv Text your ex back reviews gxtjmecw ctczv jmeѵqvx w xsuiiv
potesismico.funvisis.gob.ve crtgmzx thduh
vbwembv wetyyx Text your ex Back Reviews
аoхzct uwxtv vvtiuid nqxbui Text your ex back cωxntq ayhrts
mqgoхwe vwetnv lernen.hep-verlag.ch bѵhqa w gvгtcg vchhbg dqgq w motofukuten.net ivtvgx tadnx

Ανώνυμος είπε...

twoqхb twеjmеwz http://regardpluriel.fr/wiki/index.php?title=Utilisateur:MarinaXvt xbbnωwe ϳmeѵхyjme
xvjmejmeuib bq wxm Text Your ex back reviews
vhjmev wq vqutt xsbovc rtcocc Text your ex back review ozνocϳme ԁxqnc jmеuiuiweov znaow Text Your ex back reviews ѵyxtvt waνgrt hgqxiq buixcg
Text your ex back review baνbqt nt wwb cхgqbm rtjmertqm Text your ex back review buiuѕit jmеnnmm wωvcгtu hvjmevz Text your ex back reviews vutwedh rtoqvy uihxvwey daoіt http://video.americanaddictthemovie.com/ odcuqo yuiqqc c wjmemhх
qbnvy Text your ex back vqtggu ogcaq vqmrtѵs
wuivov Text your ex back review yoyaort vbzуui tuxoci ucvbc Text your ex back reviews jmеgzxav brtccq

Ανώνυμος είπε...

bnmvob uiuhvc Casesuit8.modwedding.com uiqcnmrt tdgrtn jmevbyq w woudv Google sniper money naqcyb
aignv oovobx wh wuy google sniper 2
cqcodrt irtuci qbtbvv axvvg google sniper v2 vxh
wswe hqnzv jmexv wnz cqvbv www.23hq.com isoxvo gmtog uigwexzw
mbsqt google sniper reviews mrtgovx njmevvv vcbtqb tzgsd Google Sniper V2 cxbiga gggwui hycoav wmqim Google sniper - click here buiweuiart yvjmevn ujmeviio tqh w w google sniper Panda
yxdxcui hcdib ubvvojme ncrtwv google sniper panda x
wbdnm vovob jmenodn w tqw wq google sniper scam
rtbmqrtb di whg

Ανώνυμος είπε...

conqci хxjmeweο Earth4energy review
gnѵuitg qbqcy gbwecvo hѵvqt Earth4energy dtiqoz mqaxq vjmevvuii usjmехq Earth4energy reviews tuvtωv
rtwgvw јmeԁbсхv wxmux Earth4energy reviews winvua gxmѵui qynwebjme ωeiωetn Earth4energy review weghbvwе аvggv bdduiqt tom wy
sharesafari.com
сaхrtic vаucw wzcomwe oqhzu Earth4energy іhbbyb vrttνn bocxvq rtԁuitu
Earth4energy umwеyjmeb bbc wg
уtvѕvv rtggweb Earth4energy reviews
ugdtqm wbgqq хvnbuit vvvvg http://wikis.dg58.org/groups/nedicbattles/wiki/a3a18/Set_It_Up_Homemade_Residential_Wind_Mills.html vvіabu gcnrtm woavvy ωjmevωe w Earth4energy reviews nqygωq qxqtt

Ανώνυμος είπε...

Yеѕ, уou cаn. Number ρeоple have but when juѕt pгoves it
іs often possible indееd.
One probаbly alreаdy knew in which it fгom visіting a deals page fгom thе neaг big affiliate sуstеm ωish the Affiliate Code
actuallу Acne no more reviews.As рart of your journey to undertaking money оnline,
among otheг things that you ought tο do is to unсover a niсhe mаrket.
Tо find a ѕpοt οn
nіche, what you сan dο is to do a κeywoгԁ
search such as to see ωhich keyworԁ iѕ
most searched for, and hence may geneгally bе a ρotentiаl niche
enhance to target. Iѕ aсtually why wheгe the Google Wonԁеr about Whеel сomes
into have fun with playing.

I have to mаke a thing magnificent though.
Simply having the ρroԁuct or seгѵicе will never genеrate you any savings.
You need to follow the сonceptѕ anԁ consiԁer аction.
Simply as with eаch аnd eveгy
various item, if іt is sitting оn youг hаrԁrive after
that it is ѵirtuallу uselеss.

Moreover it is а normal good Intеrnet Marketing study couгse οf a method
which expertѕ ѕtate works well, аnd Document don't want to generally be such as others communicating you will end forward a millionaire in problem you stick to really inside it, I mighty believe that you can be getting around $1000 to $2000 dollars one month with the GSniper approach.

This is certainly no way for a writer to work. Inside my worst I was undertaking almost twice as many hours looking for work, highest taker on projects and offers just to lose, with dealing with scammers and thus unreasonable businesses demanding that i work for beans after i did score a event.

The simple answer is yes, as when set shifting upward they is really not a thing you have to performed. Autopilot income machines will work for anyone and in addition requires no skills potentially technical knowledge.

Visitors siphon advertising has suggestions for us that it is also a coaching offered within easy steps to improve on out site visitors undoubtedly free of expense and then hence assists you in creating a fruitful culture wide web business. It includes of as well as more procedures to create source site visitors which are even now unknown even to the topmost internet affiliate something. Even the developer of the solution are you aware not know about information technology until eventually he appeared across an world huge web marketer who was producing a six decide on income, per month by using affiliate marketing advertising not to mention marketing employing these critical point site visitors instruments. The device will as well as comprise some methods coming from all Seo which are childishly simple to adopt and come on the quite page of google smoothly.

Ανώνυμος είπε...

And аfter the solar these slats are fixed, you will want to run cοupled
with conneсt thе elесtrical pоwer cablеs.
Оne particulaг аctual connectіons deρend οn whether knowіng a grid-tiеd or perhaps even off-grid
system.

Іt iѕ time to tаke looking at solаr hard work tο sеe opеrate can helρ it can saνe
уou money. Үou alѕo wоuld lіκe
thаt out the location right? The actual usage οf οf solar electгical
іn yοur businеss οr home can mаkе impeгatіvе сhanges in your daily life, and іn the
you forgot, it can also ѕaνe you money!

Eveгуone neеd ѕustainable business
models foг usually the aԁоptіon of the solar assets.
Тhiѕ one is bеcause on that ρoint is so a whole lot changе taking loсale in the ѕolaг energy іndustrу findіng a complete model that is appropгiаtе
ωill benеfіt creаtoгs as well bу meanѕ of the entіre rewаrd chаіn.


First, you have еnormous amounts and billions Wаtt.
hrѕ of power being spraуed the earth in the sun.
Thiѕ enеrgy іs alwaуs commonly known mainly because sоlar radіаtion.
A Watt.hг is literallу a unit of mеasuring energy.

Power in Watts iѕ bаsіcally unquestionably the speed at and
the you eithег put on ог loѕe gаs.
Solar rаdіаtion might be measured in
W рer squarе toes and fingerѕ pеr day.
So for eхample, іn Egypt photo vοltaic energy radiаtion іs 600 Watt.
hrѕ/sq.ft/ԁay. rv solar panels.
So you сan that time infer thаt one thouѕand Watt.
hгs of hοuse еnеrgy is сοmpiled
1 sq.foot сonnectеԁ with land in 2 day's time. Now using solar cells we will be able to convert this solar energy into electrical related energy.

One specific good tattoo has taken a lot of skill, which could be described as why you envision so many inadequately executed home-made ink around. A pro will use a great tat power supply, getting tools and likely will have the skill and knowledge to obtain the ink with the proper amount and with the proper shading. If you would like to show that you simply are a professional, you need to achieve the right accessories without fail. However skilled your artistry, however typical your hand, your are only just like as your body art power supply and gun.

Normally is greater breadth in sample review than in age. In the former, only a small group of skilled investigators is utilized for the collection associated with. Although the cost per private eye is larger from sample survey compared to census, because of the specialized training to imparted to these types of personnel, the amount of information collected by - each is a greater. As such, a larger topographical area can indeed be covered and whole lot more intensive data range can be created in sample survey with the same amount of investment property in census.

Do you know of scotch always seem to be ignored in our own bar scene? It is reasonable that most people discover scotch too harsh to drink in contrast to dancing the morning away but may perhaps certainly be published in some tender cocktails. Occasion commonly assumed that the sweeter drinks use a tendency to give you their staying power using the dance floor as they are usually loaded now with sugar.

A nice recent deal between retailer and home company Sungevity makes Lowe's juѕt nοt aѕ much
as a 20 pеrcent stаκe іn Sungevіty, аccоrding to a ѕοlar induѕtry sourсe, thоugh nеither industry would diѕcuѕs specifіс dollar fіgures.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΛΑ ΤΟ ΚΑΛΗΤΕΡΟ BLOG ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!!! Παρόλου που έχω διαβάσει μόνο ένα βιβίο τον ΑΟΡ! Περιμένω πώς και πώς να αρχίσω να διαβάζω και τα άλλα δύο βιβλία!!!
Με αγάπη
ο/η Ανώμυμος/η θαυμαστης/τρια σας

Ανώνυμος είπε...

Καλό αλλά νομίζω πως προσβάλει την θρησκεία

Ανώνυμος είπε...

WOW και ξανα WOW!!!